Privacy statement

Elektro D. van Schooneveld, gevestigd aan de Erfprinsbastion 40, 6217 LV Maastricht, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.elektrodvanschooneveld.nl, Erfprinsbastion 40
6217 LV Maastricht, 0031-40102455 en 0031-43-3476905, KvK14126651
Elektro D. van Schooneveld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer
Ontvangers van persoonsgegevens
De e-mail van Elektro D. van Schooneveld wordt gehost bij gmail.com. Als jij contact opneemt via
mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van gmail.com. De mailbox van Elektro
D. van Schooneveld is beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn
eveneens beveiligd met een wachtwoord en/of een code en/of een vingerafdruk. Het aantal
apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
instal.electricien@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Elektro D. van Schooneveld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

2

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Elektro D. van Schooneveld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Elektro D. van Schooneveld neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Elektro D. van Schooneveld) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Elektro D. van Schooneveld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de volgende
(categorieën van) persoonsgegevens een bewaartermijn van 7 jaar ten behoeve van de
Belastingdienst:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer
Delen van persoonsgegevens met derden
Elektro D. van Schooneveld verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Elektro D. van Schooneveld blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Elektro D. van Schooneveld gebruikt geen functionele, analytische en/of tracking cookies.

3
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elektro D. van Schooneveld en heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar instal.electricien@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Elektro D. van Schooneveld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het domein van Elektro D. van Schooneveld is ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel
waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.
Van jouw gegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt.
Elektro D. van Schooneveld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
instal.electricien@gmail.com.

Verzenden